ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562                 ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563                 ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564


  • จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564
ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 อนุบาลปีที่ 2 6 2 9
2 อนุบาลปีที่ 3 6 3 8
รวมอนุบาล 2-3 12 5 17
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 7
รวม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 19 21 40
รวมทั้งหมด 31 26 57

                 : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564 ระบบ DMC

  • ผลสัมฤทธิ์การอ่าน RT ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

  • ผลสัมฤทธิ์การทดสอบNT ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564

  • ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 :

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564